Facebook chat

Năm 2024, người lao động phải đóng BHXH bao nhiêu năm để nhận mức lương hưu tối đa?

FIMEXCO > Blog > TIN TỨC > Năm 2024, người lao động phải đóng BHXH bao nhiêu năm để nhận mức lương hưu tối đa?

Năm 2024, người lao động phải đóng BHXH bao nhiêu năm để nhận mức lương hưu tối đa?

Căn cứ quy định tại Điều 56 và Điều 74 Luật BHXH năm 2014, mức hưởng lương hưu tối đa của người lao động là 75% mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH sau khi đã được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng.

Mức hưởng lương hưu tối đa là bao nhiêu?

Căn cứ quy định tại Điều 56 và Điều 74 Luật BHXH năm 2014, mức lương hưu hằng tháng đối với người đóng BHXH bắt buộc được tính theo công thức sau đây:

Lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH

Trong đó:

– Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH (đối với người tham gia BHXH bắt buộc) hoặc thu nhập tháng đóng BHXH (đối với người tham gia BHXH tự nguyện) sẽ phụ thuộc vào tiền lương hoặc thu nhập đóng hằng tháng của người lao động và có nhân với hệ số trượt giá tương ứng.

– Tỷ lệ hưởng lương hưu sẽ được tính theo số năm đóng BHXH nhưng mức tối đa chỉ là 75%.

Theo đó, mức hưởng lương hưu tối đa của người lao động là 75% mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH sau khi đã được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng.

Đóng BHXH bao nhiêu năm để nhận lương hưu tối đa?

Đối với lao động nữ

Điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP và điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị định 134/2015/NĐ-CP đã hướng dẫn về cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu của lao động nữ. Cụ thể, lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 1/1/2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Theo quy định này, tương ứng với số năm đóng BHXH nhất định thì tỷ lệ hưởng của mỗi người lao động sẽ là khác nhau. Đối với lao động nữ, trong năm 2024, để có phải đóng BHXH ít nhất 30 năm để hưởng mức lương hưu tối đa.

Đối với lao động nam

Theo Điểm c khoản 2 Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP và điểm c khoản 2 Điều 3 Nghị định 134/2015/NĐ-CP, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của lao động nam vào năm 2024 được tính bằng 45% tương ứng với 20 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Với cách tính trên, lao động nam muốn hưởng lương hưu tối đa phải đóng BHXH ít nhất 35 năm.

Hoàng Nguyễn

Đời sống Pháp luật

Share:

Leave your thought

Translate »