Facebook chat

Hai khoản phụ cấp mới cán bộ công chức sẽ được nhận khi thực hiện Cải cách tiền lương 2024

FIMEXCO > Blog > TIN TỨC > Hai khoản phụ cấp mới cán bộ công chức sẽ được nhận khi thực hiện Cải cách tiền lương 2024

Hai khoản phụ cấp mới cán bộ công chức sẽ được nhận khi thực hiện Cải cách tiền lương 2024

Theo Nghị quyết 104/2023/QH15 kể từ ngày 01/7/2024 chính sách cải cách tiền lương chính thức được áp dụng theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018. Dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng hơn 32%, mức tăng đáng kể so với con số tăng bình quân mỗi năm 7% khi chưa thực hiện cải cách tiền lương.

Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước.

Theo đó, Nghị quyết đã loại bỏ các loại phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp lâu năm. Bên cạnh đó, từ ngày 1/7/2024 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Về việc sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương tại Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 như sau:

(1) Những phụ cấp vẫn tiếp tục được áp dụng từ ngày 1/7/2024

Một số phụ cấp vẫn được tiếp tục áp dụng dành cho cán bộ, công chức, viên chức sau cải cách tiền lương bao gồm:

– Phụ cấp kiêm nhiệm;

– Phụ cấp thâm niên vượt khung

– Phụ cấp khu vực;

– Phụ cấp trách nhiệm công việc;

– Phụ cấp lưu động;

– Phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng và phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).

(2) Hợp nhất nhiều loại phụ cấp liên quan đến chuyên ngành và thu hút

Gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (gọi chung là phụ cấp theo nghề) áp dụng đối với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước (giáo dục và đào tạo, y tế, toà án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường,…).

Gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

(3) 5 phụ cấp bị bãi bỏ hoàn toàn từ ngày 1/7/2024

– Phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức);

– Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ);

– Phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị – xã hội;

– Phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản);

– Phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

(4) Chế độ phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính đối với cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh

(5) Thực hiện khoán quỹ phụ cấp cho người không chuyên trách ở xã

Thực hiện nhất quán khoán quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố trên tỷ lệ chi thường xuyên của UBND cấp xã.

Đồng thời, quy định số lượng tối đa những người hoạt động không chuyên trách theo từng loại hình cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Trên cơ sở đó, UBND cấp xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể chức danh được hưởng phụ cấp theo hướng một chức danh có thể đảm nhiệm nhiều công việc nhưng phải bảo đảm chất lượng, hiệu quả công việc được giao.

(6) 2 khoản phụ cấp mới từ ngày 1/7/2024

– Phụ cấp theo nghề:

Gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (gọi chung là phụ cấp theo nghề) áp dụng đối với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước (giáo dục và đào tạo, y tế, toà án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường,…).

– Phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn:

Gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

Hoàng Nguyễn

Đời sống Pháp luật

Share:

Leave your thought

Translate »