Facebook chat

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ FIMEXCO

Cô-1

Bà NGUYỄN THỊ NGỌC NGA

CHỦ TỊCH HĐQT

A Dũng-1

Ông THÁI HỮU DŨNG

Chú-1

Ông LÊ THANH NGHĨA

A Tôn -1

Ông VŨ MẠNH TÔN

THÀNH VIÊN HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

A Hải-1

Ông LÊ LỘC THANH HẢI

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

Translate »