Facebook Chat - Fimexco

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 41/2018/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp (DN) khi chuyển DNNN và công ty TNHH một thành viên do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 18/6/2018.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, DN thực hiện cổ phần hóa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải chủ động thực hiện xử lý các vấn đề về tài chính theo quy định hiện hành. Đồng thời, xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định pháp luật về đất đai, pháp luật về sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trước thời điểm quyết định cổ phần hóa.

Việc xác định giá trị DN theo phương pháp tài sản được thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương III Nghị định số 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển DNNN và công ty TNHH một thành viên do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần. Giá trị thực tế từng tài sản của DN được xác định bằng đồng Việt Nam theo danh mục từng tài sản theo dõi trên sổ sách kế toán của DN.

Đối với tài sản là hiện vật, chỉ đánh giá lại những tài sản mà công ty cổ phần tiếp tục sử dụng. Giá trị thực tế của tài sản bằng (=) Nguyên giá tính theo giá thị trường tại thời điểm xác định giá trị DN nhân (x) chất lượng còn lại của tài sản tại thời điểm xác định giá trị DN.

Tài sản cố định đã khấu hao thu hồi đủ vốn; công cụ lao động, dụng cụ quản lý đã phân bổ hết giá trị vào chi phí kinh doanh nhưng công ty cổ phần tiếp tục sử dụng phải đánh giá lại để tính vào giá trị DN theo nguyên tắc không thấp hơn 20% giá trị tài sản, công cụ, dụng cụ mua mới.

Đối với DN cổ phần hóa tài sản hiện vật là rừng trồng, vườn cây, khi xác định giá trị DN cổ phần hóa thì giá trị rừng trồng, vườn cây được xác định theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Đối với tài sản hình thành theo hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT), hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp được xác định theo quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 27 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP.

Các tài sản được hình thành từ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước phục vụ cho hoạt động công ích mà DN được giao quản lý, khai thác, sử dụng thì không tính vào giá trị DN khi cổ phần hóa…

DN cổ phần hóa phải thực hiện công bố công khai thông tin về quá trình cổ phần hóa theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP.

Theo đó, chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các quyết định, văn bản của cấp có thẩm quyền về xử lý các vấn đề về tài chính, lao động, đất đai liên quan đến quá trình cổ phần hóa và các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, DN cổ phần hóa phải thực hiện công bố công khai thông tin trên trang điện tử của DN và gửi về Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Đồng thời có văn bản gửi Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN.

PV

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)