Facebook Chat - Fimexco

Có hiệu lực từ ngày 01/04/2019, theo Nghị định số 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ xem được Chính phủ ban hành ngày 21/01/2019 được đáh giá là khung pháp lý toàn diện đầu tiên về hoạt động kiểm toán nội bộ tại các đơn vịTheo Nghị định số 05/2019/NĐ-CP, những cơ quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp sẽ phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ. Đây được xem là khung pháp lý toàn diện đầu tiên về hoạt động kiểm toán nội bộ tại các đơn vị, các công ty niêm yết, các doanh nghiệp có vốn sở hữu Nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con.

Mục tiêu của kiểm toán nội bộnhằm thông qua các hoạt động kiểm tra, đánh giá và tư vấn kiểm toán nội bộ đưa ra các đảm bảo mang tính độc lập, khách quan và các khuyến nghị. kiểm toán nội bộ phải dựa trên các nguyên tắc cơ bản gồm tính độc lập, tính khách quan và tuân thủ pháp luật.

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng tại Nghị định này gồm các đơn vị trong khu vực công, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán nội bộ.

Nghị định không quy định về tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ, chỉ quy định về công tác kiểm toán nội bộ được thực hiện thế nào, nhiệm vụ cùng các bộ phận liên quan đến công tác kiểm toán nội bộ.

Đối với các đối tượng mà pháp luật chuyên ngành có quy định phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ thì thực hiện theo pháp luật chuyên ngành.

Để các quy định sớm đi vào thực tiễn và tạo thuận lợi cho các đơn vị, Bộ Tài chính còn ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ cho 4 đối tượng phải thực hiện kiểm toán nội bộ quy định tại Nghị định, trong đó có các doanh nghiệp, ban hành quy định về chuẩn mực kiểm toán nội bộ.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng xây dựng các tài liệu tham khảo để tuyên truyền, phổ biến thúc đẩy việc đào tạo, bồi dưỡng nhân sự làm kiểm toán nội bộ, tạo diễn đàn kết nối, chia sẻ nghề nghiệp giữa những người làm công tác kiểm toán nội bộ.

Có thể nói trước khi Nghị định 05/2019/NĐ-CP ra đời, ở Việt Nam về cơ bản chưa có văn bản riêng quy định thống nhất cụ thể về kiểm toán nội bộ, mà chỉ có một số quy định rải rác ở một số ngành nghề như quy định của ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

Việc ra đời của Nghị định 05/2019/NĐ-CP phù hợp với bối cảnh quản trị công ty đang được thúc đẩy mạnh ở Việt Nam, cùng với luật Chứng khoán đang được sửa đổi và nguyên tắc quản trị công ty dự kiến được ban hành, Nghị định này sẽ giúp đảm bảo lợi ích của các nhà đầu tư đang tham gia thị trường, đồng thời nâng cao tính minh bạch của thị trường chứng khoán.

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)