Facebook Chat - Fimexco

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 1147/TCT-KK ngày 29/3/2017 hướng dẫn việc thực hiện hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước (NSNN) sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 300/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

thuexrzx_TDJUẢnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo đó, về áp dụng mã tiểu mục, Công văn 1147/TCT-KK nêu rõ: Từ 1/1/2017, cơ quan thuế thực hiện hạch toán các khoản thu, nộp NSNN vào các tiểu mục mới theo quy định hiện hành về Mục lục ngân sách nhà nước (MLNSNN) và hướng dẫn tại Thông tư Thông tư 300/2016/TT-BTC không hạch toán các khoản thu, nộp NSNN vào các tiểu mục đã bị hủy bỏ.

Hiện nay ứng dụng công nghệ thông tin ngành Thuế chưa được nâng cấp đầy đủ các chức năng để đáp ứng yêu cầu về thay đổi MLNSNN. Trong thời gian ứng dụng chưa nâng cấp, cơ quan thuế thực hiện theo hướng dẫn sau:

Đối với hạch toán số thuế phải nộp trên tờ khai, quyết định, thông báo

Các tờ khai, quyết định, thông báo nếu có số thuế phát sinh theo tiểu mục mới hiện tại chưa hạch toán được vào hệ thống Quản lý Thuế tập trung (TMS) hoặc hạch toán được nhưng tương ứng với tiểu mục cũ. Trường hợp này tạm thời cơ quan thuế chưa thực hiện hạch toán, khi Tổng cục Thuế nâng cấp chức năng xử lý tờ khai, quyết định theo tiểu mục mới, các tờ khai này sẽ tự động hạch toán vào ứng dụng TMS theo tiểu mục mới đồng thời tổng hợp lên sổ thuế của tháng hạch toán và giữ nguyên hạn nộp theo quy định hiện hành.

Trường hợp cần hạch toán ngay nghĩa vụ phát sinh của người nộp thuế (NNT) để xử lý các nghiệp vụ như hoàn thuế, chuyển nghĩa vụ thuế, xác nhận nghĩa vụ thuế…, cơ quan thuế thực hiện: Đối với tờ khai: Hạch toán tờ khai theo tiểu mục cũ, sau đó sử dụng chức năng “4.1.9. Điều chỉnh dữ liệu sau chuyển đổi” để điều chỉnh nghĩa vụ của NNT sang tiểu mục mới; Đối với quyết định, thông báo: Sử dụng chức năng “4.1.9. Điều chỉnh dữ liệu sau chuyển đổi” để nhập và hạch toán theo tiểu mục mới.

Trường hợp tờ khai từ kỳ kê khai tháng 1/2017 có số thuế phát sinh theo tiểu mục mới nhưng đã được hạch toán vào ứng dụng theo tiểu mục cũ, cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh nghĩa vụ từ tiểu mục cũ sang tiểu mục mới bằng chức năng “4.1.9. Điều chỉnh dữ liệu sau chuyển đổi”.

Đối với việc hạch toán chứng từ nộp NSNN

Công văn 1147/TCT-KK nêu: Chức năng xử lý chứng từ đã được nâng cấp từ ngày 13/02/2017 để đáp ứng việc nhập/nhận và hạch toán các khoản nộp theo tiểu mục mới. Tuy nhiên thực tế vẫn phát sinh nhiều khoản nộp năm 2017 được hạch toán theo tiểu mục cũ hoặc tiểu mục bị hủy bỏ. Trường hợp này Cơ quan thuế cần rà soát và xác định số thuế cần điều chỉnh, đồng thời lập Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN mẫu C1-07/NS gửi Kho bạc Nhà nước (KBNN) để điều chỉnh sang tiểu mục mới tương ứng.

Đối với việc hch toán tiền chậm nộp

Từ thời điểm khóa sổ tháng 2/2017, tiền chậm nộp được tính và hạch toán theo tiểu mục mới căn cứ vào chương và tiểu mục của khoản nợ gốc. Quy tắc xác định tiểu mục hạch toán tiền chậm nộp tại Phụ lục 02 đính kèm.

Đối với các khoản còn phải nộp, nộp thừa tiền chậm nộp thuộc tiểu mục 4911 và 4268 tính đến hết tháng 2/2017 xử lý như sau: Các khoản còn phải nộp tiền chậm nộp tiểu mục 4911; các khoản còn phải nộp, nộp thừa tiền chậm nộp tiểu mục 4268: Tổng cục sẽ nâng cấp ứng dụng hỗ trợ chuyển đổi sang tiểu mục mới tại thời điểm khóa sổ tháng 2/2017.

Căn cứ chuyển đổi dựa vào chương và tiểu mục của khoản nợ gốc theo quy tắc tại Phụ lục 02 đính kèm. Trường hợp không xác định được khoản nợ gốc, tạm thời chuyển đổi sang tiểu mục 4943. Cơ quan thuế chịu trách nhiệm rà soát, xác định chính xác nguồn gốc phát sinh của các khoản tiền chậm nộp này (bao gồm thông tin chương và tiểu mục của khoản nợ gốc), căn cứ vào đó điều chỉnh lại tiểu mục hạch toán tương ứng.

Đối với các chứng từ nộp tiền tiểu mục 4911 và 4268 có ngày hạch toán thuộc năm 2017 xử lý như sau: Chứng từ đã được bù trừ nợ: Căn cứ khoản nợ gốc được tính tiền chậm nộp, Cơ quan thuế điều chỉnh khoản phát sinh tiền chậm nộp sang tiểu mục mới, đồng thời lập Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN mẫu C1-07/NS gửi KBNN thực hiện điều chỉnh chứng từ nộp tiền sang tiểu mục mới.

Trường hợp cơ quan thuế phát sinh số lượng chứng từ tiểu mục 4911 lớn, không thể điều chỉnh chi tiết theo từng chứng từ, Tổng cục Thuế cung cấp công cụ hỗ trợ đưa ra thông tin để lập Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN tổng hợp, trong đó đề nghị KBNN điều chỉnh giảm thu NSNN tiểu mục 4911, tăng thu NSNN các tiểu mục tiền chậm nộp mới tương ứng theo từng chương. Kèm theo Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN tổng hợp này có danh sách các chứng từ chi tiết để đối chiếu, kiểm soát.

Đối với chứng từ nộp tiền cho tiền chậm nộp đang được KBNN hạch toán vào tài khoản tạm thu và gửi thông tin tra soát sang cơ quan thuế: Cơ quan thuế căn cứ kết quả chuyển đổi dữ liệu tiểu mục 4911 và 4268 sang tiểu mục mới do Tổng cục hỗ trợ, hoàn thiện thông tin chứng từ nộp NSNN sang tiểu mục mới gửi KBNN để có căn cứ hạch toán.

PV.

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)