Facebook Chat - Fimexco

Ngày 22/3/2017, Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 615/HQLA –TCCB –TTr ngày 22/3/2017 và Công văn số 2537/HQLA-TCCB &TTr ngày 25/11/2016 của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc thuế xuất khẩu đối với nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm xuất khẩu. Về vấn này, ngày 13/4/2017, Tổng cục Hải quan co Công văn số 2479/TCHQ-TXNK giải đáp như sau:

thue_xnk_AMVG
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Căn cứ quy định tại Luật Thuế xuất nhập khẩu số 45/2005/QH11; Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ; Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/1/2009 của Chính phủ; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Trường hợp mặt hàng “Nhôm thỏi chưa tinh luyện”, do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ  Nguyệt Minh 2 sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải (phế liệu các loại), có sử dụng  nguồn nguyên liệu, vật tư trong nước thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu thì Cục Hải quan tỉnh Long An thực hiện thu thuế xuất khẩu đối với phần nguyên liệu, vật tư trong nước cấu thành trong sản phẩm xuất khẩu theo mức thuế suất xuất khẩu của mặt hàng “nhôm thỏi chưa tinh luyện”.

PV.

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)