Facebook Chat - Fimexco

Ngày 11/7/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 4620/TCHQ-KTSTQ hướng dẫn việc thẩm định doanh nghiệp (DN) để công nhận doanh nghiệp ưu tiên về hải quan.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn thẩm định doanh nghiệp đề nghị ưu tiên. Nguồn: internet

Tổng cục Hải quan hướng dẫn, Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong thời gian 24 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ, DN đã được kiểm tra sau thông quan để đánh giá tuân thủ pháp luật thì không thực hiện kiểm tra sau thông quan.

Tuy nhiên, nếu khoảng thời gian theo phạm vi kiểm tra sau thông quan đến thời điểm tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận DN ưu tiên trên 6 tháng thì Cục Hải quan tỉnh, thành phố cần rà soát, xác minh bổ sung thông tin thẩm định thực tế tại DN để đảm bảo việc đánh giá tuân thủ pháp luật được liên tục. Nội dung rà soát, xác minh căn cứ theo kết quả phân tích và thực tế hồ sơ.

Công văn nêu rõ, căn cứ tại khoản 3, Điều 77 Luật Hải quan, trường hợp Cục Hải quan tỉnh, thành phố xác định thời hạn kiểm tra sau thông quan khác 05 năm thì trong báo cáo thẩm định gửi Tổng cục Hải quan phải nêu rõ lý do việc xác định phạm vi kiểm tra.

Đồng thời, báo cáo thẩm định phải phân tích chi tiết các điều kiện và gửi kèm theo các tài liệu thuyết minh, đồng thời phải có ý kiến đánh giá cụ thể.

PV

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)