Facebook Chat - Fimexco

IMG4891

Ngày 22/4/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn 5414/BTC-TCHQ về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh khi hệ thống VNACCS có sự cố. Theo đó:

– Hồ sơ khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh trong trường hợp hệ thống gặp sự cố gồm:

+ Tờ khai hải quan: Sử dụng tờ khai hải quan giấy – mẫu HQ/2015/XK ban hành tại Phụ lục IV kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC .

+ Chứng từ khác quy định tại Điểm b.2, b.3, Khoản 1, Điều 51 Thông tư 38.

– Xử lý hàng hóa khi hệ thống hoạt động trở lại:

+ Lô hàng quá cảnh đã mở tờ khai hải quan giấy: tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn thành thủ tục xuất khẩu khỏi Việt Nam và lưu hồ sơ thanh khoản riêng.

+ Những lô hàng tiếp sau: thực hiện theo đúng quy định và đăng ký tờ khai độc lập trên hệ thống VNACCS hiện hành.

Đồng thời, Công văn 5414/BTC-TCHQ hướng dẫn cụ thể về:

– Trách nhiệm của người khai hải quan.

– Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi hàng hóa quá cảnh nhập.

– Trách nhiệm Chi cục Hải quan nơi hàng hóa quá cảnh xuất.