Facebook Chat - Fimexco

Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 5559/TCT-KK ngày 30/12/2019 hướng dẫn về thủ tục đăng ký thuế khi sáp nhập địa bàn hành chính.

Theo đó, trường hợp có sáp nhập, hợp nhất địa bàn hành chính cấp xã, cơ quan thuế hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã thực hiện các thủ tục đăng ký thuế.

Trường hợp các xã cũ hợp nhất để thành lập xã mới trong cùng huyện, các xã cũ chấm dứt hoạt động thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Ủy ban nhân dân xã cũ theo quy định; Xã mới thành lập thực hiện thủ tục đăng ký thuế theo quy định để được cấp mã số thuế mới.

Trường hợp các xã sáp nhập vào 1 xã đang hoạt động trong cùng huyện, xã sáp nhập thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định; các xã đang hoạt động sau sáp nhập giữ nguyên mã số thuế của các Ủy ban nhân dân xã đang hoạt động sau sáp nhập, trường hợp có thay đổi thông tin đăng ký thuế, Ủy ban nhân dân xã thực hiện thủ tục thay đổi thông tin theo quy định.

Tổng cục Thuế hướng dẫn, trường hợp các xã thuộc huyện A chuyển sang huyện B thuộc chi cục thuế khu vực thì Ủy ban nhân dân xã thực hiện thủ tục thay đổi thông tin không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý theo quy định. Trường hợp huyện A và huyện B thuộc 2 chi cục thuế khác nhau thù Ủy ban nhân dân xã thực hiện thủ tục thay đổi thông tin làm thay đổi cơ quan thuế quản lý theo quy định.

Được biết, Tổng cục Thuế đã cập nhật danh mục xã, phường hợp nhất, sáp nhập và mới thành lập hoặc chuyển đổi sang huyện, thành phố khác trên Hệ thống các ứng dụng của Tổng cục Thuế nhằm đáp ứng việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)