Facebook Chat - Fimexco

TẦM NHÌN

Nhà cung cấp dịch vụ  chuyên nghiệp

SỨ MỆNH

FIMEXCO phấn đấu gia tăng các giá trị dịch vụ để mang lại tiện ích tốt nhất cho khách hàng

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Kinh doanh Trung thực, lao động Sáng tạo, cung cấp dịch vụ, sản phẩm Chất lượng, mở rộng và Phát triển không ngừng để ngày càng nâng cao sự Hài lòng của khách hàng.

VĂN HÓA CÔNG TY

Tự tin, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm và hiệu quả.

Tôn trọng, lắng nghe ý kiến và nâng cao lợi ích của khách hàng vì lợi ích của chính mình, kết hợp hài hòa 3 lợi ích: khách hàng- người lao động và chủ đầu tư.