Facebook Chat - Fimexco

Quy trình nộp thuế, phí, lệ phí và bão lãnh thuế trên hệ thống cổng thanh toán điện tử theo Quyết định 384/QĐ-TCHQ ngày 04/3/2016 như sau:

Khi nhận được thông điệp dữ liệu điện tử xác nhận nộp thuế, phí, lệ phí cho tờ khai hải quan hoặc thông điệp nộp phí, lệ phí cho cơ quan quản lý thu hoặc bảo lãnh thuế của Ngân hàng (NH), hệ thống thông tin của cơ quan Hải quan kiểm tra, ghi nhận và gửi lại NH thông điệp xác nhận:

– Chấp nhận hoặc không chấp nhận thông điệp (trường hợp không chấp nhận sẽ có lý do gửi kèm).

– Hoặc thông báo lỗi nếu thông điệp vi phạm cú pháp, cấu trúc.

Nếu NH phát hiện sai sót trong giao dịch, có văn bản thông báo tới Tổng cục hải quan (TCHQ) và được sự chấp nhận của TCHQ cho phép hủy giao dịch sai sót, NH gửi yêu cầu hủy giao dịch nộp thuế, phí, lệ phí và bão lãnh thuế tới cổng thanh toán điện tử của TCHQ:

– Hệ thống của TCHQ kiểm tra thông điệp và phản hồi cho NH.

– Hoặc thông báo lỗi nếu thông điệp vi phạm cú pháp, cấu trúc.

Trường hợp không chấp nhận hủy TCHQ sẽ có văn bản thông báo lý do gửi kèm.

Quyết định 384/QĐ-TCHQ có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định 2924/QĐ-TCHQ ngày 03/10/2014.