Facebook Chat - Fimexco

Bộ Công thương vừa ban hành quy trình cấp phép nhập khẩu một số loại hàng hóa thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ dưới hình thức trực tuyến theo cơ chế một cửa quốc gia kèm theo Quyết định 280/QĐ-BCT .

Theo đó:

– Các loại hàng hóa áp dụng cấp phép nhập khẩu hoàn toàn qua Internet là các chất làm suy giảm tầng ô-dôn; xe mô-tô phân khối lớn.

– Quy trình đăng ký, tiếp nhận, xử lý và cấp phép nhập khẩu như sau:

+ Tạo lập tài khoản truy cập cổng thông tin Một cửa Quốc gia.

+ Kê khai, tiếp nhận hồ sơ đăng ký qua Internet.

+ Xử lý, cấp phép hồ sơ đăng ký nhập khẩu qua Internet.

Quyết định 280/QĐ-BCT có hiệu lực từ ngày 01/02/2016.

QUY TRÌNH

CẤP PHÉP NHẬP KHẨU MỘT SỐ LOẠI HÀNG HÓA THUỘC QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG DƯỚI HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 280/QĐ-BCT ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

I. Các loại hàng hóa áp dụng cấp phép nhập khẩu hoàn toàn qua Internet

1. Giấy phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.

2. Giấy phép nhập khẩu xe mô-tô phân khối lớn.

II. Quy trình đăng ký, tiếp nhận, xử lý và cấp phép nhập khẩu

1. Tạo lập tài khoản truy cập cổng thông tin Một cửa Quốc gia

Doanh nghiệp truy cập Cổng thông tin Một cửa Quốc gia (https://vnsw.gov.vn) và thực hiện đăng ký tài khoản theo các thông tin được yêu cầu. Trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu, đơn vị quản lý Cổng thông tin Một cửa Quốc gia sẽ gửi thông tin phản hồi (từ chối, yêu cầu bổ sung hoặc chấp nhận) việc đăng ký qua thư điện tử tới người khai.

Trường hợp thông tin đăng ký đầy đủ, tài khoản truy cập và mật khẩu sẽ được gửi qua thư điện tử đến doanh nghiệp.

2. Kê khai, tiếp nhận hồ sơ đăng ký qua Internet

– Doanh nghiệp kê khai và gửi hồ sơ đăng ký qua Internet gồm đơn đăng ký nhập khẩu theo biểu mẫu có sẵn trên hệ thống Cổng thông tin Một cửa Quốc gia và đính kèm dạng file điện tử các văn bản, chứng từ theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật sau:

+ Đối với xe mô-tô phân khối lớn: Thông tư số 06/2007/TT-BTM ngày 30 tháng 05 năm 2007 và Thông tư số 10/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương.

+ Đối với các chất suy giảm tầng ô-dôn: Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công thương và Bộ Tài nguyên môi trường.

– Cổng thông tin Một cửa Quốc gia nhận hồ sơ qua Internet và chuyển đến hệ thống xử lý chuyên ngành của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương).

3. Xử lý, cấp phép hồ sơ đăng ký nhập khẩu qua Internet

– Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký qua Internet đầy đủ, hợp lệ của doanh nghiệp, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có trách nhiệm thông báo qua Internet kết quả xét duyệt/cấp phép hồ sơ cho doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin Một cửa Quốc gia.

Trường hợp hồ sơ qua Internet của doanh nghiệp không phù hợp với quy định hiện hành, cơ quan cấp phép nêu rõ lý do không chấp thuận để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung.

– Cổng thông tin Một cửa Quốc gia sau khi tiếp nhận kết quả xét duyệt cấp phép sẽ gửi kết quả này dưới dạng điện tử cho doanh nghiệp.
III. Giá trị pháp lý của chứng từ điện tử

Kết quả xét duyệt Giấy phép nhập khẩu xe mô-tô phân khối lớn và Giấy phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn được Bộ Công Thương cấp dưới dạng điện tử qua Cổng thông tin Một cửa Quốc gia. Các chứng từ điện tử này có giá trị tương đương Giấy phép ở dạng văn bản giấy để làm thủ tục nhập khẩu với các cơ quan quản lý nhà nước.

IV. Trách nhiệm của doanh nghiệp

– Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, xác thực của các văn bản, chứng từ điện tử trong bộ hồ sơ đăng ký.

– Doanh nghiệp có trách nhiệm lưu trữ bộ hồ sơ đã đăng ký để xuất trình cho Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) và cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu. Thời gian lưu trữ hồ sơ tối thiểu là 03 (ba) năm, kể từ ngày được cấp giấy phép.

– Doanh nghiệp có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc cấp phép nhập khẩu hàng hóa tương ứng.

V. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị doanh nghiệp liên hệ với các đầu mối sau đây:

(1) Đối với các nội dung liên quan đến kỹ thuật:

– Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan): Anh Nguyễn Ngọc Hải 0935 260 560, Email: hainn01@customs.gov.vn

– Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (Bộ Công Thương): Anh Nguyễn Anh Vũ 0986 112 041, Email: vuna@moit.gov.vn

(2) Đối với các nội dung liên quan đến quy trình và thủ tục:

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương):

+ Về xe mô-tô phân khối lớn:

Chị Nguyễn Thị Mai Linh 0912 178 739, Email: linhntm@moit.gov.vn

+ Về các chất suy giảm tầng ô-dôn:

Chị Lê Thị Bích Thủy 0904 466 954, Email: thuyltb@moit.gov.vn

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)