Facebook Chat - Fimexco

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BNV về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước. Trong đó, các mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán tại các cơ quan, đơn vị nhà nước đã được làm rõ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thông tư số 04/2018/TT-BNV ban hành ngày 27/03/2018 nêu rõ mức phụ cấp trách nhiệm công việc hàng tháng là 0,2 so với mức lương cơ sở (tương đương 260.000 đồng) được áp dụng với người được bổ nhiệm kế toán trưởng tại: Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp (Kho bạc nhà nước, cơ quan thuế, cơ quan hải quan); Cơ quan nhà nước; Đơn vị sự nghiệp công lập; Tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; Các tổ chức được Nhà nước cấp vốn để tổ chức hoạt động theo mục tiêu chính trị – xã hội cụ thể.

Người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các ban quản lý dự án có tư cách pháp nhân do cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thành lập; Cơ quan, tổ chức quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng theo quyết định của cấp có thẩm quyền (trên cơ sở vận dụng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng quy định nêu trên phù hợp với hoạt động của đơn vị mình).

Người được bổ nhiệm phụ trách kế toán tại đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn; hoặc đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng nhưng chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc hàng tháng là 0,1 so với mức lương cơ sở (130.000 đồng).

Thông tư số 04/2018/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/5/2018.

PV.

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)