Facebook Chat - Fimexco

Ngày 15/1/2019, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BTC quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến.

Theo đó, từ ngày 3/3/2019, mức chi họp của Hội đồng sáng kiến được quy định không quá 500.000 đồng/buổi họp đối với Chủ tịch Hội đồng; không quá 200.000 đồng/buổi họp đối với Phó Chủ tịch Hội đồng, thư ký Hội đồng và các thành viên Hội đồng; không quá 100.000 đồng/buổi đối với các thành phần khác tham gia Hội đồng theo quyết định của người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến. Mức chi tiền tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ Hội đồng được thanh toán theo hóa đơn thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được phê duyệt.

Về mức chi phổ biến sáng kiến, Thông tư quy định, các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức dịch vụ môi giới chuyển giao sáng kiến sẽ thực hiện theo các quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân sách nhà nước, thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được phê duyệt.

Trường hợp thực hiện các hình thức giao dịch về sáng kiến (hội chợ, triển lãm) thì ngân sách nhà nước hỗ trợ các khoản chi phí thuê mặt bằng (điện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ); chi phí vận chuyển và thiết kế, dàn dựng gian hàng; chi phí hoạt động chung của Ban tổ chức (trang trí tổng thể, lễ khai mạc, bế mạc, in ấn tài liệu và các chi phí khác liên quan). Mức hỗ trợ tối đa là 10 triệu đồng/1 đơn vị tham gia.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng hướng dẫn cụ thể về mức chi khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo; Hướng dẫn lập dự toán ngân sách nhà nước, chấp hành ngân sách nhà nước và quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động sáng kiến.

Thông tư nêu rõ, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện hoạt động sáng kiến trên là các mức tối đa. Căn cứ theo khả năng cân đối nguồn lực, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định các nội dung, mức chi cụ thể cho hoạt động sáng kiến đảm bảo phù hợp.

Các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động sáng kiến có hiệu quả, đảm bảo đúng mục đích, đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu hiện hành và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

PV.

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)