Facebook Chat - Fimexco

Từ ngày 1/4/2017, việc đăng ký rút tiền mặt và rút tiền mặt tại ngân hàng của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) được thực hiện theo quy định mới tại Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính.

rut-tien
Đơn vị sử dụng NSNN tự chịu trách nhiệm về việc quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng tiền mặt nhận từ NHTM theo đúng nội dung chi đã được KBNN chấp nhận thanh toán. Nguồn: internet

Đối với việc đăng ký rút tiền mặt

Theo quy định tại Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính, các đơn vị sử dụng NSNN có nhu cầu rút tiền mặt trong một ngày (một hoặc nhiều lần thanh toán) vượt mức quy định (từ 200 triệu đồng trở lên đối với các đơn vị sử dụng NSNN thực hiện giao dịch với Kho bạc Nhà nước (KBNN) cấp tỉnh; hoặc Từ 100 triệu đồng trở lên đối với các đơn vị sử dụng NSNN thực hiện giao dịch với KBNN cấp huyện) thì phải đăng ký với KBNN nơi mở tài khoản trước ít nhất một ngày làm việc về số lượng và thời điểm rút tiền để KBNN có kế hoạch chuẩn bị và cung ứng tiền mặt đầy đủ, kịp thời cho đơn vị sử dụng NSNN.

Các đơn vị sử dụng NSNN đăng ký nhu cầu rút tiền mặt cho từng ngày thanh toán hoặc đăng ký cho nhiều ngày thanh toán khác nhau, song phải nêu rõ số lượng và thời điểm rút tiền mặt tại từng ngày thanh toán.

Việc đăng ký rút tiền mặt với với KBNN được thực hiện theo ba hình thức sau: Đăng ký bằng văn bản với KBNN (theo Mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư này); Đăng ký qua điện thoại với cán bộ có thẩm quyền của KBNN nơi giao dịch và đơn vị phải gửi bổ sung văn bản đăng ký rút tiền mặt khi đến KBNN làm thủ tục thanh toán; và  Đăng ký qua dịch vụ công trên Cổng thông tin KBNN (trường hợp KBNN đã triển khai thủ tục đăng ký rút tiền mặt qua dịch vụ công); trong trường hợp này, đơn vị không phải gửi bổ sung văn bản đăng ký rút tiền mặt.

Cuối ngày, cán bộ KBNN nhận đăng ký rút tiền mặt của các đơn vị tổng hợp, báo cáo Giám đốc KBNN hoặc người được ủy quyền phê duyệt; đồng thời, thông báo số lượng và thời gian dự kiến rút tiền mặt tại ngân hàng cho ngân hàng thương mại (NHTM) nơi KBNN mở tài khoản. Các đơn vị KBNN phải mở sổ theo dõi việc đăng ký rút tiền mặt của các đơn vị sử dụng NSNN theo Mẫu 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp đơn vị sử dụng NSNN thực hiện giao dịch với KBNN cấp huyện đăng ký rút tiền mặt ngay trong ngày làm việc tại NHTM nơi KBNN cấp huyện mở tài khoản đối với những khoản chi phải đăng ký rút tiền mặt vượt mức quy định như đã đề cập hoặc trường hợp khoản chi không thuộc mức phải đăng ký rút tiền mặt tại KBNN cấp huyện, song đơn vị có nhu cầu rút tiền mặt tại NHTM nơi KBNN cấp huyện mở tài khoản, thì sau khi kiểm soát chi NSNN và kiểm soát thanh toán bằng tiền mặt theo chế độ quy định, KBNN cấp huyện chuyển chứng từ rút tiền mặt theo phương thức điện tử đến NHTM nơi mở tài khoản để đơn vị sử dụng NSNN thực hiện lĩnh tiền mặt tại NHTM.

Đối với việc rút tiền mặt tại ngân hàng

Thông tư số 13/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định rõ các đơn vị sử dụng NSNN khi giao dịch với KBNN cấp huyện có nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt có giá trị từ 01 tỷ đồng trở lên trong 01 lần thanh toán, thì thực hiện rút tiền mặt tại NHTM nơi KBNN cấp huyện mở tài khoản.

Các đơn vị sử dụng NSNN có trách nhiệm ghi đầy đủ, chính xác thông tin (họ tên; địa chỉ; số và ngày cấp chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu) của người nhận tiền mặt (cán bộ công chức của đơn vị) trên các chứng từ đề nghị thanh toán gửi KBNN.

Sau đó, KBNN thực hiện kiểm soát chi NSNN và kiểm soát thanh toán bằng tiền mặt theo chế độ quy định, nếu phù hợp thì chuyển chứng từ rút tiền mặt theo phương thức điện tử đến NHTM nơi mở tài khoản để đề nghị NHTM cung cấp tiền mặt cho đơn vị sử dụng NSNN. Trên chứng từ rút tiền mặt của KBNN phải ghi đầy đủ các thông tin về người nhận tiền của đơn vị.

Ngoài ra, căn cứ chứng từ rút tiền mặt do KBNN chuyển đến và chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (của người nhận tiền), NHTM nơi KBNN mở tài khoản làm thủ tục cấp tiền mặt cho đơn vị sử dụng NSNN (thông qua người nhận tiền của đơn vị); đồng thời, báo Nợ cho KBNN theo quy trình thanh toán song phương điện tử giữa KBNN và NHTM.

Đơn vị sử dụng NSNN có trách nhiệm làm thủ tục rút tiền mặt tại NHTM ngay trong ngày được KBNN chuyển chứng từ rút tiền mặt sang NHTM; đồng thời, phối hợp hoàn thiện các thủ tục theo yêu cầu của ngân hàng khi nhận tiền mặt tại NHTM.

Đơn vị sử dụng NSNN tự chịu trách nhiệm về việc quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng tiền mặt nhận từ NHTM theo đúng nội dung chi đã được KBNN chấp nhận thanh toán.

Trường hợp đơn vị sử dụng NSNN chưa rút được tiền mặt ngay trong ngày KBNN chuyển chứng từ rút tiền mặt sang NHTM, thì đơn vị phải thông báo cho KBNN biết để phối hợp với NHTM nơi mở tài khoản xử lý các chứng từ rút tiền mặt đã chuyển theo quy trình thanh toán song phương điện tử giữa KBNN và NHTM.

PV

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)