Facebook Chat - Fimexco

Bạn đọc hỏi: Tôi đang làm tại một Công ty và được ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến 09 tháng. Xin hỏi theo quy định hiện hành mới nhất năm 2019, tôi có phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp hay không? Sau khi tôi được Công ty tuyển dụng lao động mới, Công ty có phải mua ngay bảo hiểm thất nghiệp cho tôi không? Tapchitaichinh.vn gửi bạn đọc bài trả lời qua tham khảo ý kiến của các chuyên gia.

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong quá trình sử dụng nhân lực của xã hội. BHTN được xem là phao cứu sinh giải quyết không ít khó khăn cho người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động khi họ gặp những tình huống khó khăn. BHTN là chế độ bù đắp một phần thu nhập của NLĐ khi bị mất việc làm, hỗ trợ NLĐ học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm, hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề duy trì việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ BHTN (Điều 3 Luật Việc làm 2013).

Về nội dung bạn hỏi, cụ thể như sau:

Thứ nhất, đối tượng bắt buộc tham gia BHTN đã được quy định cụ thể tại Điều 43 Luật Việc làm. Theo đó, cả NLĐ và người sử dụng lao động đều có trách nhiệm tham gia BHTN. Ngoại trừ NLĐ đang hưởng lương hưu, NLĐ giúp việc gia đình thì không phải tham gia. Cụ thể như sau:

1. NLĐ phải tham gia BHTN khi làm việc theo HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc như sau: HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn; HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng

Trong trường hợp NLĐ giao kết và đang thực hiện nhiều HĐLĐ quy định tại khoản này thì NLĐ và người sử dụng lao động của HĐLĐ giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia BHTN.

2. NLĐ theo quy định tại khoản 1 Điều này đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia BHTN.

3. Người sử dụng lao động tham gia BHTN bao gồm: Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc HĐLĐ quy định tại khoản 1 Điều này.

Thứ hai, về việc tham gia BHTN, Khoản 1 Điều 44 Luật Việc làm quy định: Người sử dụng lao động phải tham gia BHTN cho NLĐ tại tổ chức BHXH trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực.

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)