Facebook Chat - Fimexco
Đó là một nội dung quan trọng được nêu tại Nghị quyết 27 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020. vừa được Thủ tướng ký ban hành.
kiem-soat-vayẢnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương thu, chi ngân sách ở tất cả các cấp, ngành, địa phương và đơn vị. Chỉ được chi trong giới hạn dự toán chi ngân sách.

Đồng thời, cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước ở từng ngành, địa phương và đơn vị cơ sở, giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên và bố trí hợp lý cho chi đầu tư phát triển, bảo đảm chiếm khoảng 25 – 26% tổng chi ngân sách nhà nước.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính tổ chức thực hiện kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2016 – 2020 theo hướng tăng cường quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công. Tiếp tục tái cơ cấu nợ công, tăng dần tỷ trọng cho vay lại trong cơ cấu vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

Chính phủ yêu cầu hạn chế tối đa cấp bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay mới, khống chế hạn mức bảo lãnh cho hai ngân hàng chính sách tối đa bằng nghĩa vụ trả nợ gốc hàng năm và kiểm soát chặt chẽ vay nước ngoài của các doanh nghiệp nhà nước. Bên cạnh đó, cần kiểm soát nợ trong giới hạn cho phép theo Nghị quyết của QH và kiểm soát chặt chẽ các khoản vay của chính quyền địa phương và các quỹ đầu tư có nguồn gốc từ ngân sách.

Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh tài chính quốc gia. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, xây dựng đề án phát triển cân bằng và toàn diện thị trường tài chính. Bao gồm thị trường tiền tệ và thị trường vốn, thị trường vốn cổ phiếu và trái phiếu (bao gồm trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp); giữa dịch vụ tín dụng và các dịch vụ ngân hàng phi tín dụng; phát triển thị trường vốn đầu tư mạo hiểm, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2017.

PV.

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)