Facebook Chat - Fimexco

Nếu chưa bố trí kinh phí mua xe ô tô công, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện để thực hiện mua xe.

Đó là hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam về việc mua xe ô tô phục vụ công tác của đơn vị.

Theo Bộ Tài chính, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/1/2019 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP.

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có quy định, thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công là bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

Luật Ngân sách nhà nước quy định, chi ngân sách nhà nước chỉ được thực hiện khi đã có trong dự toán ngân sách được giao, trừ trường hợp tạp cấp ngân sách; đã được thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền quyết định chi và đáp ứng các điều kiện trong từng hợp…

Theo Quyết định số 2230/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 của Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam chưa bố trí kinh phí mua xe ô tô cho đơn vị.

Do đó, việc mua xe ô tô thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, theo quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP.

Tuy nhiên, năm 2019, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chưa bố trí kinh phí mua xe ô tô nên không đủ điều kiện để mua xe.

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)