Facebook Chat - Fimexco

Ngày 7/12/2020, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn sô 5189/TCT-CS giới thiệu các nội dung mới của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế yêu cầu cục Thuế các địa phương khẩn trương tuyên tuyền, phổ biến, thông báo cho cán bộ thuế và người nộp thuế trên địa bàn quản lý, hiểu về những điểm mới, quan trọng của nghị quyết số 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020.

Bên cạnh đó, cục Thuế các địa phương cần tổng hợp, phản ánh những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện báo cáo về Tổng cục Thuế để được nghiên cứu giải quyết.

Tổng cục Thuế cho biết, Nghị định đã quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước; trừ nội dung quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, áp dụng hoá đơn, chứng từ, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hoá đơn, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan (được quy định tại các Nghị định riêng theo Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ).

Đồng thời, ban hành kèm theo Công văn, Tổng cục Thuế đã chỉ rõ các điểm mới tại nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Đó là các quy định về Quản lý thuế đối với người nộp thuế trong thời hạn tạm ngừng hoạt động, kinh doanh; Quản lý thu các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước;  Đăng ký thuế; Khai thuế, tính thuế; Ấn định thuế; Thời hạn nộp thuế đối với các khoản thu từ tiền đất, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tiền sử dụng khu vực biển; Gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khi có vướng mắc về giải phóng mặt bằng thuê đất; Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh; Khoanh tiền thuế nợ.

Đặc biệt, Tổng cục Thuế lưu ý về phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh, chính quyền địa phương trong việc thực hiện xóa nợ, hoàn trả cho Nhà nước khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã được xóa trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Các biện pháp cưỡng chế nợ thuế.

Điểm mới về công khai thông tin; Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cung cấp thông tin người nộp thuế; Nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; Mua thông tin, tài liệu, dữ liệu của đơn vị cung cấp để phục vụ công tác quản lý thuế; Cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Xem nội dung Công văn số 5189/TCT-CS tại đây.

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)