Facebook Chat - Fimexco

Ngày 8/9/2017, Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 2964/CT-QLN ngày 31/8/2017 của Cục Thuế tỉnh Ninh Bình kèm theo Công văn số 53/CV-VIS ngày 4/8/2017 của Công ty cổ phần VISSAI Ninh Bình về gia hạn nộp thuế. Về vấn đề này, ngày 14/9/2017 Tổng cục Thuế có Công văn 4169/TCT-QLN hướng dẫn như sau:

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Căn cứ quy định tại Khoản 14.d Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20/11/2012 quy định việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế thuộc một trong các trường hợp sau: “d) Không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác theo quy định của Chính phủ.”
Theo Điều 31 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định, việc gia hạn được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế theo một trong các trường hợp sau đây: Không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày; các trường hợp gặp khó khăn đặc biệt khác.
Số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được gia hạn:
Đối với trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này là số tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh do người nộp thuế gặp khó khăn đặc biệt khác.
Thời gian gia hạn nộp thuế:

Thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá 01 năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đối với trường hợp quy định tại các Điểm b, c, d Khoản 1 Điều này.

Thẩm quyền gia hạn nộp thuế
Việc gia hạn nộp thuế đối với trường hợp gặp khó khăn đặc biệt khác phải đảm bảo không điều chỉnh dự toán thu NSNN đã được Quốc hội quyết định, trong đó:
Thủ tướng Chính phủ quyết định gia hạn nộp thuế đối với từng trường hợp gặp khó khăn đặc biệt khác theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.”
Theo Khoản 7, Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính như sau:
Đối với trường hợp nêu tại điểm d khoản 1 Điều 31 Thông tư 156/2013/TTBTC:
Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu số 01/GHAN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC;
Văn bản của cơ quan thuế quản lý trực tiếp gửi cơ quan thuế cấp trên, trong đó: xác nhận khó khăn đặc biệt và những nguyên nhân gây ra khó khăn đó mà người nộp thuế không có khả năng nộp đúng hạn số tiền thuế nợ theo đề nghị, giải trình của người nộp thuế tại văn bản đề nghị gia hạn;
 Bản sao các văn bản về gia hạn, xóa nợ, miễn thuế, giảm thuế đối với người nộp thuế của cơ quan thuế ban hành trong thời gian 2 năm trước đó (nếu có);
 Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có ảnh hưởng đến SXKD của người nộp thuế khi thực hiện quyết định (nếu có).
Căn cứ quy định nêu trên và đề nghị của Cục Thuế tỉnh Ninh Bình tại công văn số 2964/CT-QLN ngày 31/8/2017 thì hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế của Cục Thuế Ninh Bình đối với Công ty CP VISSAI Ninh Bình chưa làm rõ được nguyên nhân khó khăn đặc biệt khác dẫn đến Công ty không có khả năng nộp đúng hạn số tiền thuế nợ. Để có căn cứ xem xét, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế Ninh Bình xác nhận khó khăn đặc biệt khác và những nguyên nhân gây ra khó khăn đó mà người nộp thuế không có khả năng nộp đúng hạn số tiền thuế nợ theo đề nghị, việc gia hạn nộp thuế phải đảm bảo không điều chỉnh dự toán thu NSNN đã được Quốc hội quyết định, gửi về Tổng cục Thuế để xem xét trình Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo tapchithue.com.vn

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)