Facebook Chat - Fimexco

Sáng nay, ngày 31/12/2019, tại CÔNG TY CP FIMEXCO đã diễn ra ” HỘI NGHỊ LÃNH ĐẠO CÁC DOANH NGHIỆP CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN TOÀN HỆ THỐNG FIMEXCO – TỔNG KẾT KINH DOANH 2019 – TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH 2020″. Đây là thời gian vô cùng tuyệt vời để tổng kết năm 2019 nhiều thành công và hướng tới năm 2020 nhiều thành công hơn nữa của toàn hệ thống công ty CP FIMEXCO.

Những hình ảnh được ghi lại tại hội nghị:

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP FIMEXCO ĐỌC TÓM TẮT BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2019

CHỦ TỊCH HĐQT BÀ NGUYỄN THỊ NGỌC NGA TRAO CHỈ TIÊU NĂM 2020 CHO CÔNG TY WESTERN AUTO

CHỦ TỊCH HĐQT BÀ NGUYỄN THỊ NGỌC NGA TRAO CHỈ TIÊU NĂM 2020 CHO CÔNG TY ĐÀ LẠT FORD

CHỦ TỊCH HĐQT BÀ NGUYỄN THỊ NGỌC NGA TRAO CHỈ TIÊU NĂM 2020 CHO BAN QUẢN TRỊ FIMEXCO

CHỦ TỊCH HĐQT BÀ NGUYỄN THỊ NGỌC NGA TRAO CHỈ TIÊU NĂM 2020 CHO 4 CÔNG TY THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH HĐQT BÀ NGUYỄN THỊ NGỌC NGA TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM NHÂN SỰ CHO BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ.

VỚI MỤC TIÊU CHUNG CỦA TOÀN HỆ THỐNG FIMEXCO NĂM 2020, TOÀN HỆ THỐNG QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU NĂM 2020

CÙNG VỚI CHỦ ĐỂ: ” KỶ CƯƠNG – TỰ CHỦ – CÔNG NGHỆ – HIỆU QUẢ”