Facebook Chat - Fimexco

Bà Nguyễn Thị Kim Dung (An Giang) hỏi: Để thanh toán chế độ trang phục thanh tra viên thì ngoài việc thực hiện theo Luật Ngân sách cần có thêm những chứng từ gì?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo Thông tư số 73/2015/TTLT-BTC-TTCP ngày 12/5/2015 quy định chế độ quản lý, cấp phát trang phục đối với thanh tra viên, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan thanh tra nhà nước hướng dẫn cho phép đơn vị, tổ chức chọn 1 trong 2 hình thức:

– Cấp phát bằng hiện vật là do tổ chức của đơn vị đó đặt mua hàng theo chế độ, cấp cho đối tượng được hưởng (chứng từ hóa đơn, hợp đồng… theo định mức quy định).

– Cấp phát bằng tiền cho từng cá nhân tự may sắm (chứng từ là danh sách từng cá nhân nhận tiền theo định mức quy định).

Bà Dung hỏi, trường hợp cấp phát trang phục thanh tra bằng hình thức cấp tiền trực tiếp vào từng tài khoản cá nhân tự may sắm thì mỗi cá nhân có phải cung cấp thêm hóa đơn mua hàng do Bộ Tài chính phát hành cho kế toán không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 6, Điều 1 Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 1/3/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; hồ sơ thanh toán trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch bao gồm:

– Giấy rút dự toán.

– Đối với những khoản chi không có hợp đồng và đối với những khoản chi có giá trị hợp đồng dưới 20 triệu đồng thì đơn vị lập Bảng kê chứng từ thanh toán theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2016/TT-BTC; trong đó đơn vị ghi rõ số hóa đơn, số chứng từ, ngày tháng năm, nội dung chi, số tiền,…

– Đối với các khoản thanh toán khác cho cá nhân: đơn vị gửi danh sách chi trả cho cá nhân theo từng lần thanh toán.

Vì vậy, đối với các khoản thanh toán khác cho cá nhân như trường hợp mua sắm trang phục thanh tra của bà Nguyễn Thị Kim Dung, Kho bạc Nhà nước sẽ căn cứ vào dự toán năm được cấp có thẩm quyền giao và các hồ sơ nêu trên để thực hiện thanh toán cho đơn vị theo đúng quy định hiện hành.

Đơn vị không phải gửi kèm theo hóa đơn đến Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để thực hiện việc kiểm soát thanh toán.

Việc cá nhân tự may sắm trang phục thanh tra theo Khoản 5, Điều 5 Thông tư số 73/2015/TTLT-BTC-TTCP ngày 12/5/2015 của liên Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ quy định chế độ quản lý, cấp phát trang phục đối với thanh tra viên, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan thanh tra Nhà nước có hóa đơn hay không có hóa đơn là trách nhiệm của đơn vị và đơn vị tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng hóa đơn chứng từ theo quy định.

Theo Chinhphu.vn

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)