Facebook Chat - Fimexco

“Cơ quan tôi là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa thể thao, là đơn vị sự nghiệp do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên. Trong năm 2018, quỹ lương cơ quan còn dư, vậy xin hỏi cơ quan được phép chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ không? Nếu có xin Bộ Tài chính hướng dẫn để đơn vị có cơ sở thực hiện?”

Giải đáp vướng mắc trên của bạn đọc, Bộ Tài chính cho bết, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Tại Điều 22 của Nghị định có giao các Bộ xây dựng và trình Chính phủ sửa đổi, ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công trong từng lĩnh vực.

Tại Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định, trong khi chưa ban hành hoặc sửa đổi Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công trong từng lĩnh vực cụ thể, các đơn vị sự nghiệp công theo từng lĩnh vực được tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập…

Như vậy, các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP nêu trên đến khi Nghị định tự chủ trong lĩnh vực được ban hành.

Theo đó, việc quản lý, sử dụng quỹ tiền lương còn dư được thực hiện theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP: Đơn vị sự nghiệp phải bảo đảm chi trả tiền lương cho người lao động theo lương cấp bậc và chức vụ do nhà nước quy định. Nhà nước khuyến khích đơn vị sự nghiệp tăng thu, tiết kiệm chi, thực hiện tinh giản biên chế để tăng thêm thu nhập cho người lao động trên cơ sở hoàn thành nhiệm vụ được giao, sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Căn cứ kết quả tài chính, số kinh phí tiết kiệm được; đơn vị được xác định tổng mức chi trả thu nhập trong năm của đơn vị tối đa không quá 2 lần quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ do nhà nước quy định.

Việc chi trả thu nhập cho từng người lao động trong đơn vị thực hiện theo nguyên tắc: Người nào có hiệu suất công tác cao, đóng góp nhiều cho việc tăng thu, tiết kiệm chi được trả nhiều hơn. Thủ trưởng đơn vị chi trả thu nhập tăng thêm theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)