Facebook Chat - Fimexco

Tại Khoản 1 Điều 124 Luật BHXH năm 2014 quy định hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016, trừ quy định tại Điểm b, Khoản 1 và Khoản 2, Điều 2 của Luật này thì có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018.

Như vậy, những người đủ điều kiện về tuổi, thời gian đóng BHXH và mức suy giảm khả năng lao động từ ngày 1/1/2016 trở đi theo quy định tại các Điều 54 và Điều 55 Luật BHXH năm 2014 thì được hưởng lương hưu theo quy định của Luật BHXH năm 2014.

luonghuu-e3c08-d57cc

Tuy nhiên, theo quy định chuyển tiếp tại khoản 2 Điều 28 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì lao động nữ sinh từ ngày 31/12/1970 trở về trước, nam sinh từ ngày 31/12/1965 trở về trước và có kết luận của Hội đồng giám định y khoa bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên trước ngày 1/1/2016 mà đề nghị được hưởng lương hưu kể từ ngày 1/1/2016 thì chế độ hưu trí vẫn được thực hiện theo quy định của pháp luật trước ngày 1/1/2016.

Theo Báo Chính Phủ Việt Nam

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)