Facebook Chat - Fimexco

Chúng tôi thông thạo quy định về xuất nhập khẩu, nhận nhập khẩu ủy thác một phần hay toàn phần, tư vấn hoạt động xuất nhập khẩu ủy thác, hỗ trợ vốn cho các hoạt động xuất nhập khẩu.

uy-thac-1

Trong dịch vụ ủy thác XNK, Chúng tôi thực hiện các công việc:

+ Thay mặt khách hàng ký kết hợp đồng ngoại thương, tư vấn, giới thiệu khách hàng quốc tế, mặt hàng mới cho khách hàng trong trường hợp khách hàng đang tìm kiếm đối tác.

+ Thực hiện thanh toán ngoại thương, cung cấp tài chính cho khách hàng trong việc thanh toán: hạn mức và thời gian hỗ trợtài chính được cấp tùy theo uy tín, năng lực của khách hàng.

+ Tư vấn các thủ tục XNK hàng hóa, thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục XNK, giao nhận tại cảng.

+ Cùng khách hàng giải quyết khiếu nại đối với khách nước ngoài (nếu có).

uy-thac-2