Facebook Chat - Fimexco

Chu-tich-DH-bao-cao(1)

Ngày 02/02/2013, Công ty CP FIMEXCO đã tiến hành tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên lần thứ XI –  Nhiệm kỳ III (2013 – 2017) tại Tòa nhà Fimexco  231 – 233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, TP HCM với sự hiện diện của các cổ đông đại diện cho 93% cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã làm việc nghiêm túc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Đại hội: Bà Nguyễn Thị Ngọc Nga – Chủ tịch HĐQT Công ty và được 100% cổ đông tham dự biểu quyết đồng ý thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội như sau:

– Báo cáo kết quả kinh doanh giai đoạn 05 năm 2008 – 2012

– Báo cáo phương hướng phát triển kinh doanh 05 năm 2013 – 2017

– Thống nhất thông qua các tờ trình Đại hội như sau:

+ Ủy quyền cho HĐQT tu chỉnh điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Fimexco cho phù hợp với tình hình hiện tại, đáp ứng nhu cầu thực tế đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty

+ Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thời điểm cần thiết để thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.HCM về việc thay đổi/ bổ sung chức năng, ngành nghề trên giấy phép kinh doanh tùy vào nhu cầu của công ty; thành lập, sát nhập các đơn vị thành viên, trực thuộc,… để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Công ty được thuận lợi.

+ Thông qua tỷ lệ chia lãi cổ đông năm 2012 là 14%.

+ Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012.

+ Đồng ý cho Chủ tịch HĐQT nhiệm III (2013-2017) sẽ kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội cũng đã bầu thành công Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2013 – 2017) như sau:

Hội Đồng Quản trị gồm có 07 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Nga

2. Ông Lê Thanh Nghĩa

3. Ông Thái Hữu Dũng

4. Ông Vũ Mạnh Tôn

5. Ông Lê Lộc Thanh Hải

6. Ông Châu Ngọc Triết

7. Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm

HDQT-NKIII-ra-mat-DH(1)

Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên:

1. Bà Ngô Quốc Minh Huy

2. Bà Hồ Thị Kim Hồng

3. Bà Nguyễn Thị Anh Thư

Ban-kiem-soat-NKIII-ra-mat-DH(1)