Facebook Chat - Fimexco

IMG_1653

Ngày 06/02/2015 tại Văn phòng  Công  ty CP Fimexco, Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 13 của Công ty CP Sản xuất Kinh Doanh Dịch vụ & Xuất Nhập khẩu Quận 1 (FIMEXCO) đã được tổ chức. Đại hội đã thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản trị và Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014, định hướng kinh doanh năm 2015. Đánh dấu sự kiện kỷ niệm 25 năm thành lập Công ty (13/05/1989 – 13/05/2014), HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện theo định hướng: “Đổi mới năng lực quản lý và điều hành” cho phù hợp với xu thế phát triển của Doanh nghiệp đạt được  mục tiêu phát triển ổn định, tạo lợi nhuận từ 05 ngành nghề kinh doanh chính của Công ty và Đại hội đã nhất trí thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt là 15%.

IMG_1656(1)

IMG_1658