Facebook Chat - Fimexco

Sáng nay, ngày 20 tháng 03 năm 2018, Công ty CP FIMEXCO đã tổ chức “ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP FIMEXCO”, với sự tham gia đông đủ của các cổ đông trong sáng nay thì ĐẠI HỘI đã diễn ra một cách thành công và tốt đẹp. Một số hình ảnh được ghi lại tại đại hộ:

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)