Facebook Chat - Fimexco
Bộ Tài chính vừa giải đáp vướng mắc của độc giả về việc thực hiện mua sắm tập trungtừ quỹ hoạt động phát triển sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên.
Quỹ hoạt động phát triển sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên không thuộc nguồn kinh phí mua sắm tập trung. Nguồn: internet
Độc giả đang công tác tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi gửi câu hỏi đến Bộ Tài chính: “Đơn vị tôi là đơn vị tự chủ theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ, bảo đảm chi thường xuyên, nguồn kinh phí hoạt động từ nguồn thu sự nghiệp (10% được để lại từ nguồn thu dịch vụ môi trường rừng). Trong hoạt động thu sự nghiệp có một phần kinh phí chưa có đối tượng chi, năm 2017 đơn vị tôi đã được Phó Thủ tướng (sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính); UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép sử dụng nguồn kinh phí này để thực hiện một số nhiệm vụ, trong đó có mua sắm một số tài sản cho trạm quản lý rừng. Tuy nhiên, do chưa xây trạm nên năm 2017 chưa mua tài sản. Đến nay (năm 2018) trạm quản lý bảo vệ rừng đã xây dựng. Vậy cho tôi hỏi: Việc mua sắm tài sản cho trạm quản lý bảo vệ rừng có thực hiện quy trình mua sắm tập trung không? Nếu mua tài sản bằng quỹ hoạt động phát triển sự nghiệp của đơn vị có thực hiện mua sắm tập trung không?”

Giải đáp vướng mắc của độc giả, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thì quy trình mua sắm tập trung áp dụng đối với tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung do UBND cấp tỉnh ban hành và thuộc nguồn kinh phí mua sắm tập trung quy định tại Khoản 2 Điều 67 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị đơn vị đối chiếu với danh mục tài sản mua sắm do UBND tỉnh Quảng Nam ban hành và nguồn kinh phí để xác định cụ thể phương thức mua sắm cho phù hợp.

Về mua sắm tập trung bằng nguồn quỹ phát triển sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo chi thường xuyên, tại Điều 70 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định:

“Điều 70. Nguồn kinh phí mua sắm tập trung

1. Nguồn kinh phí mua sắm tập trung:

… đ) Nguồn kinh phí từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên;

… 2. Ngoài các nguồn kinh phí mua sắm tập trung quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sử dụng các nguồn kinh phí sau đây để bảo đảm hiệu quả mua sắm tài sản theo phương thức tập trung:

a) Nguồn kinh phí từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên…”

Như vậy, theo quy định tại Điều 70 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP thì quỹ hoạt động phát triển sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên không thuộc nguồn kinh phí mua sắm tập trung.

PV. (T/h)

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)