Facebook Chat - Fimexco

Kiểm toán Nhà nước được trích 5% trên số tiền do phát hiện và kiến nghị đã được thực hiện theo Điều 3 Nghị định số 66/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ nhưng không vượt quá 0,8 lần mức lương do Nhà nước quy định.

Đây là nội dung quy định tại Thông tư số 16/2019/TT-BTC, ngày 18/3/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí được trích để thực hiện chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước.

Các khoản tăng thu ngân sách nhà nước về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác đã thực nộp vào ngân sách nhà nước hoặc thực hiện qua phương thức bù trừ, gồm: Các khoản đơn vị có nghĩa vụ kê khai, nộp ngân sách nhà nước nhưng không kê khai, kê khai sai, trốn thuế, gian lận thuế; Truy thu thuế, các khoản xử phạt vi phạm hành chính về thuế; Sử dụng các quỹ ngoài ngân sách chi cho những nội dung không đúng đối tượng của các quỹ hoặc chi sai thẩm quyền, chế độ, tiêu chuẩn, định mức…

Kiểm toán Nhà nước sử dụng số kinh phí được trích để chi cho các nội dung sau: Chi đầu tư cơ sở vật chất và tăng cường năng lực hoạt động của ngành; Chi khuyến khích, thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhưng không vượt quá 0,8 lần mức lương do Nhà nước quy định.

Bổ sung chi các hoạt động nghiệp vụ phục vụ cho công tác kiểm toán; Chi trả tiền dịch vụ cung cấp thông tin phục vụ hoạt động kiểm toán; Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước; Động viên, khuyến khích các tập thể và cá nhân đã tích cực phối hợp trong công tác thực hiện kết luận và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước; Phối hợp trong công tác thực hiện nhiệm vụ hoạt động của ngành.

Cơ quan Kiểm toán Nhà nước chủ động sử dụng số kinh phí được trích để chi theo các nội dung chi quy định tại Thông tư này. Mức chi các nội dung trên do Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định bảo đảm phù hợp với thực tế hoạt động, khả năng nguồn kinh phí, chịu trách nhiệm về quyết định của mình và phải được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ hoặc Quy chế quản lý, sử dụng khoản kinh phí được trích.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/5/2019 và áp dụng từ năm ngân sách 2017.

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)