Facebook Chat - Fimexco

Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2362/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

Đại lý thuế chuẩn bị hồ sơ đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế gửi đến Cục Thuế nơi đại lý thuế đóng trụ sở chính.

Theo đó, nội dung sửa đổi, thay thế 2 thủ tục hành chính thuế bao gồm: Đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; Đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế.

Cụ thể, về đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, Bộ Tài chính quy định, trình tự thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế như sau: Người đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế được miễn cả 2 môn thi (kế toán và pháp luật về thuế) chuẩn bị hồ sơ gửi đến Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thực hiện tiếp nhận các hồ sơ được nộp trực tiếp, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào số văn thư của cơ quan thuế. Trong trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

Người đăng ký xin cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế làm đơn đăng ký theo mẫu 6a hoặc 6b ban hành kèm theo Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính.

Về đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế, Bộ Tài chính cho biết, đại lý thuế chuẩn bị hồ sơ đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế gửi đến Cục Thuế nơi đại lý thuế đóng trụ sở chính.

Cục Thuế thực hiện tiếp nhận hồ sơ được nộp trực tiếp của đại lý thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào số văn thư của cơ quan thuế. Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế…

Đại lý thuế sử dụng mẫu số 01A – Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế quy định tại Thông tư 51/2017/TT-BTC.

Quyết định 2362/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2017 và sửa đổi, thay thế thủ tục hành chính tại Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016 về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

PV.

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)