Facebook Chat - Fimexco

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 211/QĐ-BTC phê duyệt kế hoạch kiểm tra, kiểm toán nội bộ năm 2019 về công tác quản lý tài chính, kế toán, tài sản nhà nước, đầu tư xây dựng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Theo đó, Bộ Tài chính sẽ kiểm tra công tác quản lý tài chính, kế toán; việc chấp hành các chính sách, chế độ, định mức quản lý tài chính trong việc sử dụng kinh phí tại cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, kiểm tra công tác quản lý đầu tư xây dựng, trong đó tập trung kiểm tra: công tác đấu thầu; nghiệm thu thanh toán giai đoạn; giải ngân vốn đầu tư xây dựng; quyết toán dự án hoàn thành; hồ sơ quản lý chất lượng công trình.

Bộ Tài chính cũng sẽ tiến hành kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài sản như: việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản; thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo phương án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Ngoài ra, theo kế hoạch, Bộ Tài chính sẽ kiểm tra việc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các cơ quan, đơn vị.

Kế hoạch kiểm tra, kiểm toán nội bộ năm 2019 của Bộ Tài chính nhằm đánh giá việc chấp hành cơ chế, chính sách; công tác phân cấp, uỷ quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản nhà nước, đầu tư xây dựng của các đơn vị, hệ thống trong ngành Tài chính gắn với việc thực hành Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)