Facebook Chat - Fimexco

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 89/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính đã giao các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ-CP. Trong đó, Bộ Tài chính giao Cục Quản lý giá chủ trì thưc hiện hiệu quả các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường; Điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý theo lộ trình và liều lượng phù hợp. Phấn đấu GDP năm 2019 tăng khoảng 6,8%, kiểm soát tốc độ tăng CPI dưới 4%.

Vụ Ngân sách nhà nước chủ trì thực hiện cơ cấu lại ngân sách nhà nước, siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính – ngân sách; Thanh tra Bộ tăng cường thanh tra, kiểm tra và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước; Cục Quản lý Công sản triển khai hiệu quả Luật Quản lý và sử dụng tài sản công; Cục Quản lý nợ giám sát chặt chẽ việc quản lý và sử dụng vốn vay, phấn đấu đến cuối năm 2019, dư nợ công khoảng 61,3% GDP, nợ Chính phủ khoảng 52,2% GDp, nợ nước ngoài của quốc gia dưới 49% GDP.

Tổng cục Thuế thực hiện cơ cấu lại các khoản thu, mở rộng ccơ sở thuế. Mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử, cơ bản hoàn thành trong năm 2019 ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các thành phố lớn; Chống thất thu, chuyển giá, trốn lậu thuể; Giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5%; Phấn đấu tăng thu ngân sách khoảng 5% so với dự toán và tỷ lệ động viên ở mức 23,5% GDP…

Vụ Ngân sách nhà nước điều hành chi ngân sách theo dự toán được giao, phấn đấu nâng tỷ trọng chi đầu tư phát triển lên 27-27,5%, giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống 63-63,5% tổng chi ngân sách; Tiết kiệm chi thường xuyên, không bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; Hạn chế mua sắm xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền; Tiết kiệm tối đa cho phí tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết… Kiểm soát bội chi ngân sách năm 2019 ở mức không quá 3,6% GDP…

Đối với nhiệm vụ do các bộ, ngành khác chủ trì, Bộ Tài chính phối hợp, đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong Bộ để tổng hợp trình Bộ ý kiến tham gia với các Bộ, ngành chủ trì khi có yêu cầu; Đồng thời, chủ động theo dõi, nghiên cứu báo của Bộ những nội dung liên quan đến Bộ Tài chính.

Đối với các Đề án thuộc Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 đã được Bộ Tài chính phê duyệt, các đơn vị có trách nhiệm báo cáo kết quả, tiến độ xây dựng các đề án và gửi về Vụ Pháp chế trước ngày 24 hàng tháng để Vụ Pháp chế tổng hợp trình Bộ trước ngày 25 hằng tháng phục vụ Bộ trưởng dự họp Chính phủ thường kỳ.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của các đơn vị nội ngành, các đơn vị có đánh giá tại báo cáo tổng kết hằng tháng, quý của đơn vị và gửi về Văn phòng Bộ trước ngày 25 hàng tháng và tháng cuối Quý để tổng hợp vào Báo cáo giao ban Bộ Tài chính định kỳ…

PV.

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)