Facebook Chat - Fimexco

Ngày 16/9/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 65/2019/TT-BTC quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm, theo đó có 05 trường hợp sẽ bị thu hồi chứng chỉ phụ trợ bảo hiểm.

Cụ thể, Thông tư quy định, cơ sở đào tạo, Trung tâm thực hiện thu hồi, cấp đổi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm mà cơ sở đào tạo đã thực hiện cấp trong các trường hợp sau:

Một là, cá nhân được cấp chứng chỉ nhưng không tham dự kỳ thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm hoặc không thi đỗ kỳ thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do Trung tâm tổ chức theo quy định tại Thông tư này;

Hai là, cá nhân được cấp chứng chỉ đã giả mạo, gian lận về thông tin kê khai quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư này.

Ba là, người được cấp chứng chỉ nhờ người khác thi hộ tại kỳ thi đó.

Bốn là, kết quả phúc tra bài thi của thí sinh không đủ điểm đỗ theo quy định tại Thông tư này.

Năm là, người được cấp chứng chỉ cho người khác sử dụng chứng chỉ.

Bên cạnh đó, Thông tư quy định rõ, nếu người bị thu hồi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 11 Thông tư này (trừ trường hợp thu hồi do kết quả phúc tra bài thi) không được dự thi các kỳ thi về phụ trợ bảo hiểm trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày có Quyết định thu hồi chứng chỉ.

Gửi bình luận

Comment (Không để trống)

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tên (Không để trống)
Thư điện tử (Không để trống)